Elektros energijos tiekimas Virbalio miestui

Buvusios Virbalio elektrinės pastatas, pastatytas 1930 m., 2012 m. Andriaus Bilio nuotr.

Finansų, pramonės ir prekybos ministerijos įgaliotinis elektros stotims ištirti 1920 metais tikrindamas Virbalio miesto elektros tiekimo šaltinius rado: „Elektros gamyklų bylos ir jų padėtis lig 15/I 1921 m. poz. 92 El. gamykla buvo prieš karą Vitmozerio mašinų statymo fabrike. Okupacijos metu vokiečiai pastatė visame mieste stulpus ir padarė naują tinklą. Dabar tuo tinklu naudojasi Vitmozeris ir tiekia šviesą visam miestui. Kelis kartus pareikalauta iš Vitmozerio pristatyti tinklo pirkimo aktus ir planus. Reikalavimas neįvykdomas. Reikia imtis prievartos priemonių bylą Laik. K-jai pasiųsti. Miestas norėtų, kad tinklas būtų jo žinioje.

Tačiau iš dabar pateikto projekto yra daug paragrafų neaiškių ir duodančių daug žalos miesto savivaldybei.

Yra anketos lapas (LCVA, F. 388, Ap. 1, B. 592, poz. 92). Virbalio miesto savivaldybė elektros tiekimo reikalus nutarė atiduoti koncesininkui. „Virbalio m. s-bės elektros stoties įrengimo reikalu. Kad būtų įrengta Virbalio m. elektros stotis koncesijos pagrindu – taryba sutiko. Tačiau iš dabar pateikto projekto yra daug paragrafų neaiškių ir duodančių daug žalos miesto savivaldybei. Tuo būdu taryba pasiūlė Virbalio m. valdybai pasikviesti žinovus sudaryti tinkamą projektą ir patiekti sekančiam tarybos posėdžiui apsvarstyti.“ (Savivaldybė, Nr. 9, psl. 28, 1929 m.) Virbalio miesto elektrinę ir elektros laidų tinklą 1930 m. įrengė Anglijos pilietis Bernardas Kemberis. Tai patvirtina Virbalio m. burmistras J. Navickas. „Miestas apšviečiamas elektros šviesa. Elektros stotis pastatyta 1930 m. koncesijos pagrindais 24-ms metams. Savivaldybė moka už kWh 70 centų ir miesto gyventojai už kWh 140 centų. Miestas apšviečiamas pakankamai. […]“. (Savivaldybė, Nr.12, psl. 40, 1932).

Tačiau prašymą elektrinės ir laidų tinklo įrengimui B. Kemberis pateikė 1932 m. rugsėjo 19 d. (LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 1845, L. 16). Prie pareiškimo pridėtame klausimų lape nurodo:

1. Virbalio miesto elektros stotis įkurta 1930 m.
2. Savininkas Bernardas Kemberis, Anglijos pilietis, pamatinis kapitalas 20000 lt.
7. Įrengimai: 1 dyzelis 85 AG, 1 dyzelis 250 AG,1 elektros generatorius 67 kVA, 1 el. gen. 200 kVA.
13. Gamina elektros energijos 85000 kWh. Virbalio miestui.
Leidimas išduotas 1934 sausio 22 d.

Leidimas veikti elektrinei, 1934 m. sausio 22 d.
(LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 1845, L.4)
Virbalio elektrinės planas. 1932 m. rugsėjo mėn. 24 d. (LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 1845, L. 17)
Virbalio elektrinės plano fragmentas. Elektrinės schema

Virbalio m. elektros tinklas 1932 m. rugsėjo mėn. 24 d.
(LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 1845, L. 18)

Žurnalo „Savivaldybė“ straipsnyje „Elektros stotys Lietuvoj ir jų veikimas 1930 m.“ pateikti elektrinių įrengimų ir el. tinklo parametrai:

„Virbalio m. poz. 80. Virbalio miesto elektrinė. 1 dyzelis 85 AG, 1 elektros generatorius 67 kW, kintamos srovės 220/380 V, bendras tinklo ilgis 10 km., abonentų skaičius 225, el. motorų sk. 5, elektros suvartojimas 61000 kWh., elektros kaina 1,35 lt/kWh. šviesai, 0,77 lt/kWh. motorams. B. Kemberio koncesija 1930–1954 m. Koncesijos sąlygos: nuolaidos už šviesos energiją 50%. (Savivaldybei).“ (Savivaldybė, 1931 m., Nr. 10, psl. 38–39).

Buvusios Virbalio elektrinės pastatas, pastatytas 1930 m., 2012 m.
(Audriaus Bilio nuotrauka)

Koncesininko elektrinė veikė labai blogai ir netenkino gyventojų. Apie tai informavo savo skaitytojus „Suvalkietis“.

Miestas neturi šviesos ištisais mėnesiais, jeigu kartais ir užžibina, tai gyventojai vis vien lempų prigesinti nedrįsta, nes įsitikinę, kad už kelių minučių vėl reikės ieškoti degtukų.

„Pagalbos, skęstame tamsoje. Didesnės netvarkos su šviesa, kaip Virbaly, būti negali. Miesto Valdyba yra atidavusi koncesiją tulam p. Kemberiui ir sutartį turi gana nuosaikiai nustatytais paragrafais, kuriais einant gali smarkiai bausti koncesininką,jeigu jis sutarties nepildo. Reikia pasakyti, kad Virbalio elektros stotis niekuomet neveikė patenkinamai, bet paskutiniais metais tiesiog priėjo prie katastrofos. Miestas neturi šviesos ištisais mėnesiais, jeigu kartais ir užžibina, tai gyventojai vis vien lempų prigesinti nedrįsta, nes įsitikinę, kad už kelių minučių vėl reikės ieškoti degtukų. Jeigu gyventojams kartais ir žiba šviesa, bet miestas ir gatvės skęsta tamsoje. Gyventojai nepaliaudami kalbina m. valdybą ir reikalauja, kad priverstų koncesininką pildyti sutartį ir nesityčioti iš jų, bet miesto valdyba kažkodėl pasilieka nejautri.“ (Suvalkietis, Nr. 37, 1935-09-22)

Negalėdamas užtikrinti normalaus elektros tiekimo, koncesininkas 1936 metais pasiūlė savivaldybei išpirkti koncesiją ir elektrinę.

„Išpirks elektros stotį. Virbalio mieste elektros stotį laiko koncesininkas Anglijos pilietis Kamberis, kuris 1929 metais yra sudaręs su savivaldybe sutartį elektros stotį laikyti 24 metus. Bet dabartiniu metu koncesininko įgaliotinis Kamberis panoro nuo sudarytos sutarties atsisakyti ir stotį išpirkti pasiūlė savivaldybei už 65000 litų. Stoties išpirkimo klausimą taryba svarstė ir šiuo reikalu rūpintis tarybos sudaryta komisija iš miesto burmistro Navicko, tarybos narių: Kaganskio, Leizario ir Hepnerio Adolfo.“ (Suvalkietis, Nr. 23, 1936-06-06).

Sutvirtėjusios savivaldybės pradėjo perimti elektros paskirstymo tinklus iš koncesininkų.

Bendrus veiksmus derino Kybartų ir Virbalio miestų savivaldybės. Inž. Pranas Drąsutis straipsnyje „Savivaldybių elektros ūkis 1936 metais“ rašė apie Virbalio ir Kybartų miestų savivaldybių sprendimus perimti paskirstymo tinklus:

„Taip pat jau baigia susitarti ir Virbalio bei Kybartų miesto savivaldybės. Virbaly išperkama koncesija ir visi įrengimai. Kybartuose norima išpirkti tiktai paskirstymo tinklą ir abi miestų savivaldybės susitarusios ims paskirstymui reikalingą elektros energiją iš Virbalio geležinkelių stoties elektrinės, pačios paskirstydamos energiją vartotojams.“ (Savivaldybė, Nr. 1, 1938 m.)

Virbalio ir Kybartų savivaldybės miestų elektros paskirstymo tinklus perėmė 1938 metais.

„Paskutiniu metu elektros energijos paskirstymo įmones įgijo Kybartų–Virbalio savivaldybės.“ (Savivaldybė Nr. 2, 1939 m.)

1941 m. praslinkus frontui į rytus Kybartams ir Virbaliui elektros energija buvo tiekiama iš Rytprūsių.

Frontui nuslinkus į Vokietiją, elektros tiekimo padėtis Kybartuose–Virbalyje 1945 sausio 1 d. buvo:

„Elektrinė pastotė Nr. 38, per kurią elektros energija buvo tiekiama iš Rytprūsių, beveik visai sunaikinta (buvo du transformatoriai 320 ir 50 kVA). Vienas transformatorius 50 kVA išliko sveikas. Evakuojant miestą transformatorius liko vietoje, kadangi evakuacijos metu nebuvo transporto.“ (Energetikos muziejus, F.1, Ap.1, B. 5).

Po karo elektrinės pastate buvo sumontuotas dyzelinis agregatas.

1964 m. buvo sumontuota Kybartų 110/10 kV pastotė. Kybartai ir Virbalis buvo prijungti prie Lietuvos energetinės sistemos.

Stasys Bilys. Pirmosios elektrinės Lietuvoje. D.2  [p. 109 – 113]