2020 m. Virbalio kraštotyros kalendorius

Sausio 2 d.,

125 metai,

kai (1895) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė  Navickas Jonas – kunigas, teologijos daktaras, marijonas. Baigė Seinų kun. Seminariją. Išvyko į JAV. 1919 m. mokėsi Friburgo u-te. 1922 m. apgynė daktaro disertaciją. Įšventintas kunigu, pirmųjų mišių laikyti grįžta į Virbalį.  Daug rašė ir vertė straipsnius užsienyje. Pasirašinėjo J. Piktupelio, J. Širvintos ir kt. slapyvardžiais. Mirė 1941 09 02 Worcester, Mas. (JAV).

Sausio 15 d.,

120 metų,

 

kai (1900) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Mečiulskis (Močiulskis) Fridrichas (Frederikas) Vladimiras – elektrotechnikas. 1907-1910 lankė Virbalio pradinę mokyklą. 1915 m pasitraukė į Rusiją, 1916-1918 mokėsi kadetų mokykloje Polocke. 1919 m. grįžęs į Lietuvą pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje. 1919-1920 mokėsi Karo mokykloje. Prezidentas A. Stulginskis jam suteikė pėstininkų leitenanto laipsnį. Paskirtas į Elektrotechnikos batalioną jaunesniuoju karininku. 1923 m. paleistas studijuoti aukštojoje

 

Gegužės 31 d.,

90 metų,

kai (1930) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Navickas Juozas Leonasfilosofas. Baigė lietuvių g-ziją Šeinfelde (Vokietijoje). Studijavo Anglijoje. Nuo 1961 m. dėstė Bostono kolegijoje. Nuo 1964 m – LKM akademijos pirmininkas.  Skelbė straipsnius apie Hėgelio filosofiją. Išleido filosofijos knygą „Vertybės ir dorovė“. Mirė 1998 11. 02 Bostone, MA.

Liepos 28 d.,

90 metų,

kai (1930) Virbalyje gimė Gaila (Gailevičius) Juozas Vytautas – Chemikas, JAV išeivijos lietuvių visuomenės veikėjas. 1959-1992 dirbo įv. JAV ir D. Britanijos įmonėse vyr. chemiku ir įmonių vadovu. Aktyvus JAV LB (lietuvių bendruomenės) veikėjas.

Rugpjūčio 28 d.,

110 metų,

kai (1910) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė  Kodatienė Kunigunda – ekonomistė, Šaulių ir skautų veikėja. Vedė radijo laidas Kauno radiofone (1935). 1944 m. pasitraukė į JAV. Rašė straipsnius už. lietuvių spaudoje. Apdovanota LDK Gedimino, Šaulių žvaigždės ir Lelijos ordinais.

Gruodžio 6 d.,

120 metų,

kai (1900) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Zabielavičius Juozas – agronomas, publicistas, visuomenininkas. Mokėsi Dotnuvos ž. ū. mokykloje. Klaipėdos kr. sukilimo dalyvis 1923m (savanoris). 1930-39 m. Klaipėdos kr. Gubernatoriaus patarėjas ž.ū. klausimais. Vadovavo Klaipėdos kr. Ūkininkų d-jai. Įkūrė liet. Klaipėdos kr. Žvejų ir pelkininkų d-ją ir jai vadovavo. Parašė atsiminimus iš Klaipėdos krašto 1930-39 m. laikotarpio. Apdovanotas Dedimino IV l. ordinu Klaipėdos krašto išvadavimo medaliu. Pripažintas pasaulio teisuoliu. Po mirties išleista jo atsiminimų knyga „Virbalis mano atsiminimuose“ (2007).  Mirė 1990 m.

115 metų,

kai (1905) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Evenšteinas Mozė – žydų rašytojas, vertėjas, mokytojas. Baigė Virbalio žydų gimnaziją. Rašė poeziją hebrajų, jidiš ir lietuvių kalbomis.