Vilniaus g. 7 Virbalis, Vilkaviškio r.
El. paštas:. slopeta@gmail.com
Tel:. (8 611) 49622

<< balandis, 2020 >>
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Įstatai

Įregistruota juridinių asmenų registre 2014 liepos 29 dieną

BENDRUOMENĖS „VIRBALIO VARTAI“
ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Bendruomenė „Virbalio vartai“ (toliau – bendruomenė), yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis     juridinis asmuo, kurios teisinė forma yra asociacija.
2. Bendruomenė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
3. Bendruomenė gali turėti emblemą ir kitą simboliką.
4. Bendruomenė yra labdaros ir paramos teikėjas bei paramos gavėjas.
5. Bendruomenės veiklos laikotarpis neribotas.
6. Bendruomenės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

7. Bendruomenės veiklos tikslai yra šie: 
7.1. koordinuoti bendruomenės narių veiklą, atstovauti bendruomenės narių interesams, juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Vilkaviškio rajono savivaldybe, sprendžiant bendruomenės ir jos narių problemas.
8. Bendruomenės veiklos uždaviniai yra šie:
8.1. atstovauti bendruomenės narių interesams ir juos ginti valstybės ir savivaldybių institucijose bei kitose organizacijose;
8.2. plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
8.3. vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį;
8.4. teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;
8.5. rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms;
8.6. skelbti konkursus, rengti parodas, muges, mokymus, konferencijas, organizuoti edukacinius užsisėmimus ir kitus renginius;
8.7. remti bendruomenės narių iniciatyvas, skatinti pilietinį aktyvumą;
8.8. teikti socialines paslaugas;
8.9. skatinti domėjimąsi Virbalio seniūnijos krašto istorija;
8.10. ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę;
8.11. ugdyti gyventojų bendruomeniškumą;
8.12. užsiimti leidyba susijusia su bendruomenės veikla, Virbalio seniūnijos istorija.
9. Bendruomenės veiklos sritys: socialinė, aplinkosaugos, švietimo, kultūros, sporto.
10. Veiklos rūšys:
10.1. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (EVRK 94.99 (pagrindinė);
10.2. kitų maisto produktų gamyba (EVRK 10.8);
10.3. kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba (EVRK 10.89);
10.4. kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba (EVRK 23.4);
10.5. mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (EVRK 47.00);
10.6. maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (EVRK 56.00);
10.7. kita leidyba (EVRK 58.19);
10.8. ekskursijų organizatorių veikla (EVRK 79.12);
10.9. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (EVRK 79.90);
10.10. kultūrinis švietimas (EVRK 85.52);
10.11. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (EVRK 85.59);
10.12. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (EVRK 88.99);
10.13. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (EVRK 90.00);
10.14. istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas (EVRK 91.03);
10.15. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (EVRK 93.00);

III. NARYSTĖ. ĮSTOJIMO TVARKA

11. Bendruomenės nariu gali būti 15 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys,
dirbantys, besimokantys ar veiklą vykdantys Virbalio miestelyje ar seniūnijoje, pritariantys bendruomenės tikslams, šiems įstatams ir dalyvaujantys bendruomenės veikloje. Nuo 15 iki 18 metų asmenys prašymus tapti nariais pateikia patys su tėvų ar globėjų sutikimu.
12. Bendruomenės nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.
13. Stojantysis į narius pateikia raštišką prašymą tapti nariu bendruomenės tarybai. Prašymas svarstomas artimiausiame tarybos posėdyje ir laike dviejų savaičių informuojamas apie priimtą sprendimą. Prašymas patenkinamas paprasta dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas.
14. Nariu tampama gavus teigiamą raštišką tarybos sprendimą, sumokėjus stojamąjį nario mokestį. 
15. Bendruomenė gali turėti garbės narius, kurie renkami visuotiniame narių susirinkime už nuopelnus bendruomenei.

IV. NARYSTĖS BENDRUOMENĖJE PASIBAIGIMAS

16. Narystė bendruomenėje pasibaigia šiais atvejais:
16.1. išstojus iš bendruomenės; 
16.2. nariui nesilaikius bendruomenės įstatų;
16.3. nariui mirus;
16.4. likvidavus bendruomenę.
17. Narystės pasibaigimo bendruomenėje tvarka:
17.1. nariai, norintys išstoti iš bendruomenės, raštu informuoja apie tai bendruomenės tarybą, kuri turi priimti sprendimą dėl nario išstojimo iš bendruomenės artimiausiame tarybos posėdyje;
17.2. dėl tolesnės narių, nesilaikančių bendruomenės įstatų, narystės bendruomenėje, sprendžia bendruomenės taryba priimdama sprendimą paprasta balsų dauguma. Nesutikdamas su bendruomenės tarybos sprendimu, bendruomenės narys turi teisę per 10 (dešimt) dienų nuo sprendimo pašalinti jį iš bendruomenės narių gavimo dienos, tokį bendruomenės tarybos sprendimą apskųsti visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis.
18. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas turtas jam negrąžinami.

V. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

19. Bendruomenės narių pareigos:
19.1. laikytis bendruomenės įstatų;
19.2. vykdyti bendruomenės visuotinio narių susirinkimo, tarybos nutarimus bei pirmininko sprendimus;
19.3. mokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį;
19.4. tausoti ir tikslingai naudoti bendruomenės turtą;
20. Bendruomenės nariai turi teisę:
20.1. dalyvauti ir balsuoti bendruomenės visuotiniame narių susirinkime; 
20.2. rinkti ir būti išrinktiems į bendruomenės valdymo organus;
20.3. teikti pasiūlymus bendruomenės veiklai gerinti;
20.4. gauti informaciją apie visus bendruomenės renginius ir juose dalyvauti;
20.5. nustatyta tvarka naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis ir inventoriumi;
20.6. susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą bendruomenės turimą informaciją apie jos veiklą;
20.7. pareikšti nepasitikėjimą bendruomenės valdymo organais;
20.8. išstoti iš bendruomenės apie tai raštu pranešus tarybai;
20.9. dalyvauti ruošiant ir įgyvendinant bendruomenės projektus;
20.10. gauti iš bendruomenės konsultacijas ir reikiamą pagalbą;
20.11. dirbti specialistu (ekspertu – konsultantu) grupėse;
20.12. ginti teismine tvarka savo teises ir teisėtus interesus, jei juos pažeidžia bendruomenė;
20.13. kitas teises, kurios neprieštarauja bendruomenės įstatams.

VI. BENDRUOMENĖS VALDYMAS

21. Bendruomenės organai yra:
21.1 visuotinis narių susirinkimas;
21.2 taryba - kolegialus bendruomenės valdymo organas;
21.3 bendruomenės pirmininkas - vienasmenis bendruomenės valdymo organas.
21.4. bendruomenės vidaus kontrolės funkcijai atlikti sudaroma revizijos komisija.
22. Bendruomenės organų narių kadencijų skaičius neribojamas.

VII. BENDRUOMENĖS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

23. Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas (toliau – susirinkimas):
23.1. keičia bendruomenės įstatus; 
23.2. keičia bendruomenės buveinę;
23.3. priima sprendimą dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
23.4. renka bendruomenės pirmininką, kuris yra kartu ir bendruomenės tarybos pirmininkas, 4 (keturių) metų laikotarpiui;
23.5. nustato bendruomenės tarybos narių skaičių, renka ir atšaukia tarybos narius;
23.6. nustato bendruomenės revizijos komisijos narių skaičių, renka ir atšaukia revizijos komisijos narius, revizijos komisijos pirmininką; .
23.7. gali atstatydinti bet kurį valdymo, kolegialų, vidaus kontrolės funkcijai atlikti sudarytą organą;
23.8. tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę, bendruomenės veiklos ataskaitą, revizijos komisijos išvadas apie bendruomenės finansinę - ūkinę veiklą;
23.9. gali skirti nepriklausomą auditą bendruomenės veiklai patikrinti;
23.10. nustato bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; 
23.11. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie bendruomenės veiklą pateikimo nariams tvarkos taisykles, pareigybines instrukcijas;
23.12. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
23.13. nustato bendruomenės turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo sąlygas ir tvarką;
23.14. svarsto kitus klausimus, kurie neprieštarauja bendruomenės įstatams.
24. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis visuotinis narių susirinkimas.
25. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų dauguma, išskyrus 23.1. ir 23.3. punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip ⅔ susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų. 
26. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, per 14 (keturiolika) dienų turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo bendruomenės narių.
27. Neeilinį susirinkimą gali sušaukti bendruomenės pirmininkas, taryba, revizijos komisija paprasta balsų dauguma, ⅓ bendruomenės narių bendru sprendimu. Susirinkimas privalo būti sušauktas per 1 (vieną) mėnesį nuo pareikalavimo pateikimo dienos.
28. Neeilinio susirinkimo vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato pasiūlymo sušaukti susirinkimą iniciatoriai.
29. Susirinkimas yra teisėtas, jei bendruomenės nariai apie jo vietą, laiką bei darbotvarkės projektą buvo informuoti ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas registruotu laišku, pasirašytinai arba skelbimu laikraštyje „Santaka“, ir jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip ½ bendruomenės narių.
30. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi bendruomenės narys, taryba, revizijos komisija.

VIII. TARYBA

31. Bendruomenės taryba (toliau – taryba) yra kolegialus bendruomenės valdymo organas.
32. Tarybos narių skaičių nustato susirinkimas.
33. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia tarybos pirmininko balsas.
34. Taryba renkama 4 (keturių) metų laikotarpiui.
35. Taryba:
35.1. vykdo susirinkimo sprendimus, tvirtina tarybos veiklos programas, organizuoja jos numatytus renginius;
35.2. priima sprendimą dėl darbo užmokesčio mokėjimo bendruomenės pirmininkui ir nustato darbo užmokesčio dydį;
35.3. rengia bendruomenės dokumentus susijusius su bendruomenės veikla;
35.4. svarsto narystės bendruomenėje klausimus;
35.5. priima sprendimus, dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
35.6. disponuoja bendruomenės turtu ir lėšomis veiklai vystyti ir vykdyti;
35.7. nustato mokamų paslaugų, atliekamų sutartinių darbų kainas, nustato atlyginimų dydį samdomiems darbuotojams;
35.8. vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja šiems įstatams.
36. Tarybos darbui vadovauja tarybos pirmininkas, kuris kartu yra ir bendruomenės tarybos pirmininkas.
37. Taryba gali būti atstatydinta, jei paprasta bendruomenės narių balsų dauguma jai pareiškiamas nepasitikėjimas. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina daugiau kaip 1/3 tarybos narių, visuotinis narių susirinkimas renka visą tarybą. 
38. Pirma laiko atsistatydinus tarybos nariui, likusiai kadencijos daliai naujas tarybos narys renkamas artimiausiame bendruomenės visuotiniame narių susirinkime.

IX. BENDRUOMENĖS PIRMININKAS

39. Bendruomenės pirmininką 4 (keturių) metų laikotarpiui renka susirinkimas.
40. Bendruomenės pirmininkas (toliau – pirmininkas):
40.1. atstovauja bendruomenę valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat sudaro sandorius bendruomenės vardu;
40.2. organizuoja susirinkimo ir tarybos sprendimų vykdymą;
40.3. ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki visuotinio narių susirinkimo parengia ir pateikia tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitą ir pateikia kitą informaciją, reikalingą susirinkimo darbo tvarkos klausimams svarstyti;
40.4. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
40.5. privalo pateikti auditui paaiškinimus ir dokumentus;
40.6. tvarko narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam bendruomenės nariui;
40.7. pateikia dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui;
40.8. skelbia viešą informaciją;
40.9. atidaro ir uždaro bankuose sąskaitas;
40.10. organizuoja bendruomenės numatytus renginius; 
40.11. priima sprendimą sušaukti susirinkimą;
40.12. atlieka kitus, susirinkimo ar tarybos jam pavestus darbus.
41. Bendruomenės pirmininkas gali būti atstatydintas, jei susirinkimas bendruomenės narių balsų dauguma jam pareiškia nepasitikėjimą. 
42. Bendruomenės pirmininkui gali būti mokamas darbo užmokestis, kurio dydį nustato taryba.

X. REVIZIJOS KOMISIJA

43. Bendruomenės vidaus kontrolės funkcijai atlikti sudaroma revizijos komisija.
44. Visuotinis susirinkimas nustato bendruomenės revizijos komisijos narių skaičių, renka ir atšaukia bendruomenės revizijos komisijos narius, bendruomenės revizijos komisijos pirmininką 4 (keturių) metų laikotarpiui.
45. Revizijos komisija: 
45.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlieka bendruomenės ūkinės ir finansinės veiklos kontrolę; 
45.2. kontroliuoja bendruomenės valdymo organų sprendimų teisėtumą;
45.3. tiria lėšų panaudojimo tikslingumą;
45.3. atsiskaito už savo veiklą visuotiniam narių susirinkimui;
45.4. kontroliuoja stojamojo, metinio nario ir kitų mokesčių rinkimą, narių apskaitą;
45.5. turi teisę reikalauti, paprasta balsų dauguma, sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą.
46. Bendruomenės revizijos komisijos pirmininku ir nariais negali būti bendruomenės pirmininkas, bendruomenės tarybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, taip pat asmenys, kuriuos su bendruomenės pirmininku ar bendruomenės tarybos nariais sieja tėvystės ar artimos giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai (įtėviai) ir vaikai (įvaikiai)).

XI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

47. Bendruomenė gali steigti filialus ir atstovybes tarybos nutarimu Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

48. Bendruomenės įstatus keičia susirinkimas ⅔ dalyvaujančių bendruomenės narių balsų dauguma.
49. Įstatų pakeitimą gali inicijuoti kiekvienas bendruomenės narys.
50. Pakeistus įstatus pasirašo bendruomenės pirmininkas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
51. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka. 

XIII. VIEŠIEJI PRANEŠIMAI

52. Bendruomenės pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, spausdinami 
respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“.
53. Bendruomenės nario reikalavimu bendruomenė sudaro sąlygas susipažinti su visa informacija apie bendruomenės veiklą bendruomenės buveinėje, vadovaujantis susirinkimo patvirtinta dokumentų ir kitos informacijos apie bendruomenės veiklą pateikimo tvarkos taisyklėmis.
54. Susirinkimo, tarybos arba bendruomenės pirmininko sprendimu, pranešimai apie bendruomenės veiklą gali būti skelbiami vietinėje spaudoje, internete.

XIV. BENDRUOMENĖJE LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

55. Bendruomenės lėšas sudaro:
55.1. stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;
55.2. parama gauta LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka; 
55.3. fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos bei turtas;
55.4. lėšos už bendruomenės organizuotus renginius, ūkinę veiklą, suteiktas paslaugas;
55.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
56. Bendruomenei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas reikalingas bendruomenės numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už bendruomenei priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu būdu. 
57. Bendruomenės lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams ir sritims įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomas bendruomenės nariams ir/ar valdymo organų nariams.
58. Bendruomenei draudžiama:
58.1. neatlygintinai perduoti bendruomenės turtą nuosavybėn bendruomenės nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui (kaip jie apibrėžti LR Asociacijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje), išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
58.2. mokėti bendruomenės steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos bendruomenės turto dalį, viršijančią nario įnašą ar mokestį;
53.3. bendruomenės turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos bendruomenės ir (ar) jos valdymo organų nariams, bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes; 
58.4. suteikti paskolas, įkeisti bendruomenės turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas bendruomenės prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
58.5. skolintis pinigų iš bendruomenės nario ar su juo susijusio asmens (kaip jis apibrėžtas LR Asociacijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje) ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų; 
58.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas; 
58.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
58.8. parduoti bendruomenės turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
58.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
58.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
58.11. kitus atvejus numatytus LR Asociacijų įstatyme.
59. Stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką tvirtina visuotinis narių susirinkimas.
60. Bendruomenės veiklą susirinkimui arba tarybai nutarus gali tikrinti nepriklausomas auditas.
61. Bendruomenės pirmininkas teikia susirinkimui tvirtinti bendruomenės veiklos ataskaitą.

XV. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA

62. Bendruomenė pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
63. Priėmus sprendimą likviduoti ar reorganizuoti bendruomenę kartu priimamas sprendimas dėl lėšų ir turto panaudojimo bei paskirstymo būdų įstatymų numatyta tvarka.

Pirmininkas                                                                                              Stanislovas Lopeta

Įstatai priimti 2014 m. balandžio mėn. 25 d. visuotiniame narių susirinkime